Can You Guess These Shetland Sheepdog Mix Breeds | 15 Q

1 of 15

shetland sheepdog quiz

  • Sheltidoodle - Sheepdog & Poodle
  • Shethund - Shetland Sheepdog & Dachshund
  • Shelchon - Shetland Sheepdog & Bichon Frise
  • Sheltie Pin - Shetland Sheepdog & Miniature Pinscher